Dnevno čitanje

Bog deluje kroz spremnost na dobra dela

Ako tražimo da Bog svojom silom upotpuni našu spremnost na dobro, to ne znači da nismo zaista rešeni, niti da ne koristimo snagu svoje volje.

Uključenost Božije sile nikada ne zamenjuje uključenost naše volje! Božija sila u posvećenju nikada nas ne čini pasivnim! Božija sila deluje ispod ili iza i unutar naše volje, a ne umesto naše volje.

Dokaz Božje sile u našim životima nije odsustvo naše voljnosti, nego njena snaga i radost.

Svako ko kaže: „Pa, ja verujem u Božiju suverenost i zbog toga ću samo sedeti i neću ništa raditi,“ ne veruje u Božiju suverenost. Inače, zašto bi neko ko veruje u Božju suverenost bio tako očigledno neposlušan Bogu?

Kada sedite i ništa ne radite, ne može se reći da zaista ništa ne radite. Aktivno svoju volju usmeravate ka odluci da sedite. A ako je to način na koji se nosite sa grehom ili iskušenjem u svom životu, radi se o očiglednoj neposlušnosti, jer nam je zapoveđeno da vodimo dobar rat (1. Timoteju 1:18), da se suprotstavimo đavolu (Jak. 4:7), da težimo posvećenju (Jevrejima 12:14) i da usmrtimo svoja grešna telesna dela (Rimljanima 8:13).

Druga Solunjanima 1:11 kaže da ćemo Božijom silom upotpuniti svoju spremnost na dobro i svoje delo vere. Ali to ne poništava značenje reči „spremnost“ i „delo“. Deo celog procesa hodanja u dostojnosti Božijem pozivu jeste aktivno uključivanje naše volje u spremnost da činimo pravednost.

Ako imate dugotrajan greh u svom životu, ili ako stalno zanemarujete neko dobro delo samo zbog toga što čekate da budete spaseni bez borbe, time samo pogoršavate svoju neposlušnost. Bog nikada neće delovati u sili u vašoj spremnosti na nešto na bilo koji drugi način sem kroz vaše izvršenje te volje, odnosno kroz vašu spremnost na dobro  — vaše dobre namere, planove i ciljeve.

Dakle, ljudi koji veruju u Božju suverenost ne treba da se plaše da uključe svoju spremnost u borbu za svetost. „Borite se da uđete na uska vrata, jer vam kažem da će mnogi nastojati da uđu, ali neće moći.“ (Luka 13:24). Težite u veri da Bog u vašim nastojanjima i kroz njih deluje i čini svoju volju (Filipljanima 2:13).

Ova dnevna pobožnost je odlomak iz „Proslavljen Bog u spremnosti na dobro.“