Dnevno čitanje

Bog isceljuje putem poniznosti

Uprkos ozbiljnosti čovekove bolesti pobune i samovolje, Bog će isceliti. Kako će isceliti? Isaija 57:15 kaže da Bog živi sa onim ko je skrušen i poniznog duha. Pa ipak, ljudi iz Isaije 57:17 nisu ponizni. Oni drsko idu svojim ponosnim putem. Dakle, kakvo će to isceljenje biti?

To može biti samo jedno. Bog će ih isceliti tako što će ih poniziti. On će isceliti bolesnika tako što će slomiti njegov ponos. Ako samo skrušeni i ponizni uživaju u Božijem zajedništvu (Isaija 57:15), i ako je bolest Izrailja gorda i samovoljna pobuna (Isaija 57:17), i ako Bog obeća da će ih isceliti (Isaija 57:18), onda njegovo isceljenje mora biti da ih učini poniznima i njegov lek mora biti skrušen duh.

Nije li ovo Isaijin način da prorokuje ono što je Jeremija nazvao novim savezom i darom novog srca? On je rekao: „Evo, dolazi vreme, govori Gospod, kada ću sklopiti savez sa narodom Izraela . . . Staviću svoj zakon u nutrinu njihovog bića i napisati ga na njihovom srcu, i biću njihov Bog, a oni će biti moj narod“ (Jeremija 31:31, 33).   

Isaija i Jeremija prorokuju o tome da dolazi vreme kada će bolesni, neposlušni, tvrdokorni narod biti promenjen na čudesan način. Isaija govori o isceljenju. Jeremija govori o pisanju zakona na njihovim srcima. A Jezekilj to ovako kaže: „Daću vam novo srce i usaditi u vas nov duh. Izvadiću iz vas kameno srce i dati vam srce od mesa“ (Jezekilj 36:26).

Dakle, isceljenje iz Isaije 57:18 je veliko presađivanje srca – vadi se staro otvrdnulo, ponosno, samovoljno kameno srce, i stavlja se novo mekano, nežno srce, koje je sa lakoćom ponizno i skrušeno sećanjem na greh i na greh koji ostaje.

Ovo je srce u kome će zauvek obitavati Uzvišeni, kome je ime Sveti.