Dnevno čitanje

Bog oprašta, a ostaje pravedan

„GOSPOD ti je oprostio. Nećeš umreti. Ali zato što si svojim činom pokazao krajnji prezir prema GOSPODU, umreće sin koji ti se rodio.” (2. Samuilova 12:13-14)

Posle Davidove preljube i ubistva, dolazi mu prorok Natan i kaže mu:

„GOSPOD ti je oprostio. Nećeš umreti. Ali zato što si svojim činom pokazao krajnji prezir prema GOSPODU, umreće sin koji ti se rodio.(2. Samuilo 12,13-14)

Ovo je nečuveno. Urija je mrtav.  Vitsaveja praktično silovana. Beba će umreti. A Natan kaže: „GOSPOD ti je oprostio greh.”

Tek tako?

David je učinio preljubu. Naredio je ubistvo. Lagao je. Prezreo je reč GOSPODNJU (2. Samuilova 12:9). Prezreo je Boga. A Bog mu je prosto oprostio? Kakav je to pravedni sudija? Ne može se tek tako preći preko ubistva, silovanja i laži. Pravedne sudije to ne rade.

Ovo je bio jedan od najvećih teoloških problema apostola Pavla (mnogo drugačiji od onih sa kojima se ljudi danas suočavaju): kako može Bog da oprosti greh, a da ipak bude pravedan? Evo šta Pavle kaže u poslanici Rimljanima 3:25-26: „Njega je Bog postavio da svojom krvlju bude žrtva pomirnica koja se prihvata verom. Time je Bog hteo da pokaže svoju pravednost. Jer, on u svojoj strpljivosti nije kažnjavao ranije učinjene grehe da bi u sadašnje vreme pokazao svoju pravednost – da sam bude pravedan i da opravda onoga ko veruje u Isusa.”

Drugim rečima, gnev koji osećamo kada nam se čini  da Bog samo tako prelazi preko Davidovog greha, bio bi pravedan gnev da je Bog Davidov greh prosto gurnuo pod tepih. Međutim, nije.

Bog vidi kroz vreme. Od Davidovog vremena, pa nadalje kroz vekove, sve do smrrti svoga Sina, Isusa Hrista, koji će umreti umesto Davida.  Davidova vera u Božiju milost i buduće Božije delo otkupljenja ujedinjuje Davida sa Hristom. U Božijem sveznajućem umu, Davidovi gresi se računaju kao Hristovi gresi, a Isusova pravednost kao Davidova pravednost, pa Bog pravedno prelazi preko Davidovog greha, zbog Hrista.

Smrt Božijeg sina je sama po sebi dovoljno strašna, a Božija slava koju potvrđuje je dovoljno veličanstvena da Bog opravdano pređe preko Davidove preljube i ubistva i laži. I preko naših greha.

I tako Bog ostaje savršeno pravedan i pravičan, a istovremeno iskazuje milost onima koji veruju u Isusa, bez obzira na to koliko su njihovi gresi brojni i odvratni. Ovo je neizrecivo dobra vest, radosna vest.

Ako ste propustili: