Dnevno čitanje

Bog radi za tebe

Podižem oči svoje ka gorama; odakle mi dolazi pomoć? Pomoć je meni od Gospoda, koji je stvorio nebo i zemlju. Neće dati da popuzne noga tvoja; ne dremlje čuvar tvoj. (Psalam 121:1-3)

Da li ti je potrebna pomoć? Meni jeste. Gde tražiš tu pomoć?

Kad je psalmista podigao oči ka gorama i zapitao: „Odakle mi dolazi pomoć?”, odgovorio je: „Pomoć je meni od Gospoda − ne od gora, već od Boga koji ih je stvorio. „Pomoć je meni od Gospoda, koji je stvorio nebo i zemlju.”

On nas je tako podsetio na dve velike istine: Jedna je da je Bog moćni Tvorac, koji je iznad svih životnih problema; druga je da Bog nikad ne spava. „Ne dremlje čuvar tvoj.“

Bog neumorno radi. On se ne zamara. Posmatrajmo Boga kao nekoga ko radi u našem životu. Da, to je zadivljujuće. Često mislimo da u stvari mi radimo u Božjem životu. Ali Biblija želi da budemo zadivljeni činjenicom da je Bog taj koji radi u našem životu: „Otkako je veka ne ču se, niti se ušima dozna, niti oko vide Boga osim Tebe da bi tako učinio onima koji Ga čekaju“ (Isaija 64:4).

Bog neprekidno radi za nas. Ne uzima slobodne dane i ne spava. Štaviše, toliko je voljan da radi za nas da sam traži šta još može da uradi za one koji se uzdaju u njega: „Jer oči Gospodnje gledaju po svoj zemlji da bi pokazivao silu svoju prema onima kojima je srce celo prema Njemu“ (2. Dnevnika 16:9).

Bog voli da pokazuje svoju neumornu snagu, mudrost i dobrotu tako što radi za ljude koji se uzdaju u njega. Bog nam je to najpre pokazao kad je poslao svog Sina Isusa: „Sin čovečiji ne dođe da mu služe, nego da posluži“ (Marko 10:45). Isus radi za svoje sledbenike. On im služi. Evanđelje nije znak „traži se pomoć“, vać znak „ovde možete dobiti pomoć“.

U ovo moramo verovati − zaista verovati − da bismo se „radovali svagda“ (1. Solunjanima 5:16), „zahvaljivali svagda i za sve“ (Efescima 5:20), imali „mir Božji, koji prevazilazi svaki um“ (Filipljanima 4:7), da se ne bismo „brinuli ni za što“ (Filipljanima 4:6), mrzeli svoj život „u ovom svetu“ (Jovan 12:25) i „ljubili bližnje kao sebe same“ (Matej 22:39).

Kakva istina! Kakva stvarnost! Bog je budan dan i noć kako bi radio za one koji ga čekaju.

Ako ste propustili: