Dnevno čitanje

Borbene reči

„Ne boj se, jer ja sam s tobom, ne plaši se, jer ja sam tvoj Bog. Ja ću te osnažiti i pomoći ti, ja ću te podupreti svojom desnicom pobedničkom.“ (Isaija 41:10)

Kada sam zabrinut zbog nekog novog rizičnog poduhvata ili sastanka, ja se borim protiv neverovanja jednim od svojih najčešće korišćenih obećanja: Isaija 41:10.

Onoga dana kada sam otišao na trogodišnje studije u Nemačku, otac me je pozvao telefonom iz dalekog Njujorka i izgovorio je obećanje koje se nalazi u ovom stihu. Tokom te tri godine, mora da sam ga citirao u sebi stotine puta da bih prevazišao periode ogromnog stresa.

Kada je motor mog uma u neutralnom položaju, zujanje zupčanika je zvuk iz Isaije 41:10. Volim ovaj stih.

Naravno, to nije jedino oružje u arsenalu moje vere.  

Kada sam zabrinut da je moja služba beskorisna i besmislena, borim se protiv neverovanja obećanjem iz Isaije 55:11: „Tako se ni reč koja izlazi iz mojih usta ne vraća meni bez ploda, nego izvršava ono što želim i ostvaruje ono radi čega sam je poslao.“

Kada sam zabrinut da sam isuviše slab da bih obavljao svoju službu, borim se protiv neverovanja Hristovim obećanjem: „Dosta ti je moja milost, jer sila se usavršava slabošću“ (Druga Korinćanima 12:9).

Kada sam zabrinut zbog odluka koje moram da donesem u vezi sa budućnošću, ja se borim protiv neverovanja obećanjem: „Naučiću te i pokazati ti put kojim treba da ideš. Savetovaću te i držati te na oku“ (Psalam 32:8).

Kada sam zabrinut zbog suočavanja sa protivnicima, borim se protiv neverovanja obećanjem: „Ako je Bog za nas, ko će protiv nas?“ (Rimljanima 8:31).

Kada sam zabrinut za dobrobit onih koje volim, borim se protiv neverovanja obećanjem da ako ja, budući zao, znam kako da dajem dobre darove svojoj deci, „koliko će više vaš Otac, koji je na nebesima, dati dobre darove onima koji ga zamole“ (Matej 7:11).

Dakle, borite se na svaki način protiv neverovanja sa svakim obećanjem koji se nalazi u ovoj knjizi (Bibliji). Ali od pomoći je imati jedno glavno, podrazumevano oružje. A za mene je to Isaija 41:10: „Ne boj se, jer ja sam s tobom, ne plaši se, jer ja sam tvoj Bog. Ja ću te osnažiti i pomoći ti, ja ću te podupreti svojom desnicom pobedničkom.“ Dragoceno, dragoceno obećanje!

Ako ste propustili: