Dnevno čitanje

Božija milost za novu godinu

1. Korinćanima 15:10
Ipak, milošću Božijom sam ono što jesam, i njegova milost prema meni nije bila uzaludna. Šta više, potrudio sam se više od svih njih, ali ne ja, nego Božija milost sa mnom.

Milost nije samo Božija sklonost da čini dobro za nas kada to ne zaslužujemo. To je stvarna Božija sila koja deluje i čini da se dobre stvari događaju u nama i za nas.

Božija milost je delovala u Pavlu da ga nagna da radi naporno: “Milošću Božijom… potrudio sam se više od svih njih.“ Dakle, kada Pavle kaže: „Sprovodite u delo svoje spasenje,“ on dodaje: „Bog je, naime, taj koji čini u vama da želite i činite ono što je njemu ugodno.“ (Filipljanima 2: 12 – 13). Milost je sila od Boga da čini dobro u nama i za nas.

Ova milost je delovala u prošlosti i biće je u budućnosti. Ona se neprestano sliva preko malog vodopada sadašnjosti iz nepresušne reke milosti koja nam dolazi iz budućnosti u sve veću riznicu milosti u prošlosti.

U narednih pet minuta primićete okrepljujuću milost koja će teći ka vama iz budućnosti i prikupićete još pet minuta milosti u riznici prošlosti. Pravi odgovor na milost koju ste iskusili u prošlosti je zahvalnost, a pravi odgovor na milost koja vam je obećana u budućnosti je vera. Zahvalni smo za milost koju smo iskusili prošle godine i uvereni smo da ćemo iskusiti milost i u novoj godini.

Ova dnevna pobožnost je odlomak iz „Ponovne izgradnje nekih osnova Vitlejema: Pročišćavajuća sila života po veri u buduću milost.“

Ako ste propustili: