Dnevno čitanje

Kada Bog postane 100% za nas

Među ovima smo bili svi mi, živeći po našim prirodnim željama i udovoljavajući volji tela i uma. I mi smo po prirodi bili deca gneva, kao drugi. (Efescima 2:3)

Pitanje koje to ostavlja otvorenim je sledeće: Zar Biblija ne uči da nam je Bog u večnosti pokazao svoju naklonost izabravši nas?

Drugim rečima, promišljeni ljudi postavljaju sledeća pitanja: „Da li je Bog postao 100% za nas u tek u trenutku vere, sjedinjenja sa Hristom i opravdanja? Nije li on postao 100% za nas u činu izbora koji je doneo pre postanka sveta?“ Pavle kaže u Efescima 1:4-5:

„U njemu [Isusu] nas je [Bog] izabrao pre postanka sveta, da budemo sveti i bez mane pred njim. On nas je u ljubavi predodredio, blagonaklonošću svoje volje, da postanemo njegova deca posredstvom Isusa Hrista.“

Nije li onda Bog 100% za izabrane još od večnosti? Odgovor zavisi od toga šta znači „100%“.

Koristeći termin „100%“ pokušavam da očuvam biblijsku istinu koja se nalazi u nekoliko odlomaka iz Svetog pisma. Na primer, u Efescima 2:3 Pavle kaže da su hrišćani bili „deca gneva“ pre nego što su oživeli u Hristu Isusu: „Među ovima [onima koji se ne pokoravaju Bogu] smo bili svi mi, živeći po našim prirodnim željama i udovoljavajući volji tela i uma. I mi smo po prirodi bili deca gneva, kao drugi.“

Pavle kaže da je Božiji gnev bio na nama pre našeg novog rođenja – pre nego što smo oživeli zajedno sa Hristom. Božiji izabranici su bili pod gnevom. To se promenilo kada nas je Bog oživeo u Hristu Isusu i probudio nas da vidimo istinu i lepotu Hrista, da bismo ga primili kao onoga koji je umro za nas i kao onoga čija se pravednost računa kao naša zbog našeg jedinstva sa njim. Pre nego što nam se to dogodilo, bili smo pod Božjim gnevom. Tada je, zbog vere u Hrista i jedinstva sa njim, uklonjen sav Božji gnev i Bog je tada postao, u ovom smislu, 100% za nas.

Stoga kličite u istini da će vas Bog sačuvati. On će vas dovesti do samog kraja jer je u Hristu 100% za vas. Zato dolazak do samog kraja ne čini da je Bog 100% za vas. To je samo posledica toga što je on već 100% za vas.

Ova dnevna pobožnost je odlomak iz „Kada Bog postaje 100% za nas?“