Dnevno čitanje

Vladaćemo nad svim stvarima

„Pobedniku ću dati da sedne sa mnom na moj presto, kao što sam i ja pobedio i seo sa svojim Ocem na njegov presto.“ (Otkrivenje 3:21)

Šta Isus želi da kaže kada ovo saopštava crkvi u Laodikiji?

Da će sedeti sa njim na njegovom prestolu? Zaista?

Ovo je obećanje za svakog ko pobeđuje, odnosno ko u veri istraje do kraja (1. Jovanova 5:4), uprkos svakom pretećem bolu i grešnom zadovoljstvu koje mami. Dakle, ako ste istinski vernik u Isusa, sedećete na prestolu Sina Božijeg, koji sedi na prestolu Boga Oca.

Koristim „Božiji presto“ u značenju prava i autoriteta da se vlada univerzumom. Tu Isus sedi. „On, naime, treba da vlada,“ rekao je Pavle, „dok ne položi sve nerijatelje pod svoje noge“ (1. Korinćanima 15:25). Dakle, kada Isus kaže: „Pobedniku ću dati da sedne sa mnom na moj presto,“ obećava nam učešće u vladavini nad svime.

Da li na to Pavle misli u Efescima 1:22-23? „Bog je sve pokorio pod njegove [Hristove] noge i postavio ga nad svime, za glavu Crkve. Ona je njegovo telo, punina onoga koji sve ispunjava u svemu.

Mi crkva smo „punina onoga koji sve ispunjava u svemu.“ Šta to znači? Pretpostavljam da to znači da će univerzum biti ispunjen slavom Gospodnjom (4. Mojsijeva 14:21). A jedna dimenzija te slave biće potpuno i neometano proširenje njegove vladavine na sve.

Stoga bi Efescima 1:23 značilo: Isus ispunjava univerzum svojom slavnom vladavinom kroz nas. Učestvujući u njegovoj vladavini, mi smo punina njegove vladavine. Vladamo u njegovo ime, njegovom silom, pod njegovim autoritetom. U tom smislu sedimo s njim na njegovom prestolu.

Niko od nas ne može ovo da oseti onako kako bi trebalo. To je jednostavno previše za nas – previše je dobro i previše neverovatno. Zato se Pavle moli za Božiju pomoć „da vam Bog prosvetli oči srca da biste videli u čemu se sastoji nada na koju ste pozvani“ (Efescima 1:18).

Bez svemoćne pomoći mi ne možemo da osetimo koliko je veliko čudo to što nam je suđeno da postanemo. Ali, ako nam se dopusti da ga osetimo onakvim kakvo zaista jeste, sve naše emocionalne reakcije na ovaj svet će se promeniti. Neobične i radikalne zapovesti iz Novog zaveta više neće biti tako neobične kako su nekada delovale.  

Ova dnevna pobožnost je odlomak iz „Možda najneverovatnijeg obećanja u Bibliji.“