Dvanaest razloga zašto je crkveno članstvo važno

Drugi članci:

Džonatan Liman

28. mart 2024.

Dvanaest razloga zašto je crkveno članstvo važno

1. Crkveno članstvo je biblijski.
Isus je uspostavio lokalnu crkvu i svi apostoli su vršili svoju službu kroz crkvu. Hrišćanski život u Novom zavetu je crkveni život. Današnji hrišćani treba da očekuju i žele isto.

2. Crkva su njeni članovi.
Biti „crkva“ u Novom zavetu znači biti jedan od njenih članova (čitaj kroz Dela apostolska). A vi želite da budete deo crkve jer je to koga je Isus došao da spase i pomiri sa sobom.

3. Crkveno članstvo je preduslov za učestvovanje u Gospodnjoj večeri.
Večera Gospodnja je obrok za okupljenu crkvu, odnosno za njene članove (videti 1. Kor. 11:20, 33). A vi želite da uzmete večeru Gospodnju. Uzimanje Večere je timski „dres“ koji crkveni tim čini vidljivim svim nacijama.

4. Crkveno članstvo je kako zvanično predstavljati Isusa.
Članstvo je potvrda crkve da ste građanin Hristovog Kraljevstva i Isusov predstavnik pred nacijama. A vi želite da budete zvanični Isusov predstavnik. Usko povezano sa ovim…

5. Kroz crkveno članstvo objavljujete kome ste najodaniji.
Vaše članstvo u timu, koje postaje vidljivo kada nosite „dres“, javno je svedočanstvo da vaša najveća odanost pripada Isusu. Možda će doći do kušnji i progona, ali vaše jedine reči su: „Ja sam sa Isusom.“

6. Kroz crkveno članstvo se otelotvoruje i doživljava biblijska slika.
U strukturama odgovornosti u lokalnoj crkvi hrišćani žive ili utelovljuju ono što znači biti „Telo Hristovo“, „Hram Duha“, „porodica Božija“ i sve ostale biblijske metafore (videti 1. Kor. 12). A vi želite da doživite međusobnu povezanost njegovog Tela, duhovnu punoću njegovog Hrama, i sigurnost i intimnost i zajednički identitet njegove porodice.

7. Kroz crkveno članstvo služite drugim hrišćanima.
Članstvo vam pomaže da saznate koje hrišćane na planeti Zemlji ste posebno odgovorni da volite, da im služite, upozoravate ih i ohrabrujete. Ovo vam omogućava da ispunite svoje biblijske odgovornosti prema Hristovom Telu (na primer, videti Ef. 4:11-16; 25-32).

8. Kao član crkve sledite hrišćanske vođe.
Članstvo vam pomaže da saznate koje hrišćanske vođe na planeti Zemlji ste pozvani da slušate i sledite. Opet, to vam omogućava da ispunite svoju biblijsku odgovornost prema njima (videti Jev. 13:7; 17).

9. Crkveno članstvo pomaže hrišćanskim vođama da vode.
Članstvo omogućava hrišćanskim vođama da znaju za koje hrišćane na planeti Zemlji će „dati račun“ (Dela 20:28; 1. Petrova 5:2).

10. Crkveno članstvo omogućava sprovođenje crkvene discipline.
To vam daje biblijski propisano mesto da učestvujete u delu crkvene discipline odgovorno, mudro i s ljubavlju (1. Kor. 5).

11. Crkveno članstvo daje strukturu za hrišćanski život.
Članstvo postavlja tvrdnju pojedinca da se „pokorava“ i da „sledi“ Isusa u stvaran život gde se Hristova vlast zapravo primenjuje nad nama (videti Jovan 14:15; 1. Jovanova 2:19; 4:20-21).

12. Crkveno članstvo gradi Hristovog svedoka i poziva nacije.
Članstvo postavlja Hristovu vlast na videlo za svemir koji posmatra (videti Mat. 5:13; Jovan 13:34-35; Ef. 3:10; 1. Petrova 2:9-12). Same granice koje se povlače oko članstva u crkvi stvaraju društvo ljudi koje poziva nacije na nešto bolje.

Kopirajt © 9Marks

Podelite članak: