Dnevno čitanje

Hedonizam za muževe i žene

„Pa, kao što se Crkva potčinjava Hristu, neka se tako i žene u svemu potčinjavaju muževima. Muževi, volite svoje žene kao što je i Hristos zavoleo Crkvu i samoga sebe predao za nju.“ Efescima 5:24-25

Postoji obrazac ljubavi u braku kakav je Bog uspostavio

Naveo sam argumente da uloge muškarca i žene nisu iste. Muž treba da svoje smernice uzima od Hrista kao vođe crkve. Žena svoje određene smernice treba da uzima od crkve koja je pokorna Hristu.

Čineći to, grešne i štetne posledice pada u greh počinju da se vraćaju na mesto. Pad u greh je preokrenuo muško vođstvo u ljubavi u neprijateljsku dominaciju kod nekih muževa, a u lenjost i ravnodušnost kod drugih. Pad u greh je ženinu inteligentnu, dragovoljnu pokornost preokrenuo u manipulativno ulagivanje kod nekih žena i drsku nepokornost kod drugih.

Iskupljenje koje čekamo sa Hristovim dolaskom nije remećenje stvorenog poretka vođstva u ljubavi i dragovoljne pokornosti, već njihova obnova. Upravo to nalazimo u Efescima 5:21-33. Žene, obnovite svoju palu pokornost time što ćete je uskladiti sa Božijim planom za crkvu! Muževi, obnovite svoje palo vođstvo time što ćete ga oblikovati prema Božijoj zamisli za Hrista!

 U Efescima 5:21-33 nalazim sledeće dve stvari: 1. prikazivanje hrišćanskog hedonizma u braku i 2. usmerenje kojim treba da se vode njegovi nagoni.

Žene, tragajte za svojom radošću u radosti svoga muža potvrđujući i poštujući Bogom uređenu ulogu vođe u vašem odnosu. Muževi, tragajte za svojom radošću u radosti svoje žene prihvatajući odgovornost da vodite kao što je Hristos vodio crkvu i sebe predao za nju.

Moje lično svedočanstvo ne može dodati ništa težini Božije reči, no ipak želim da posvedočim o Božijoj dobroti u mom životu. Otkrio sam hrišćanski hedonizam iste godine kada sam se venčao, 1968. Od tada Noel i ja iz poslušnosti prema Isusu Hristu tragamo što strastvenije možemo za najdubljim, najdugotrajnijim mogućim radostima. U pojedinim trenucima previše nesavršeno, previše bezvoljno, tragali smo za sopstvenom radošću u radosti onog drugog.

Zajedno možemo da posvedočimo: za one koji su u braku upravo to je put do želja vaših srca. Za nas, brak je sredina hrišćanskog hedonizma. Dok svako od nas traga za radošću u radosti onog drugog i ispunjava ulogu koju mu je Bog odredio, tajna braka kao parabola Hrista i crkve postaje manifestacija njegove velike slave i predstavlja našu veliku radost.

Ako ste propustili: