Dnevno čitanje

Jevanđelje sažeto u šest tačaka

Evo jevanđelja sažetog u šest tačaka koje će vam pomoći da ga razumete, uživate u njemu i podelite ga sa drugima.

1) Bog nas je stvorio na svoju slavu.

„Sinove moje dovedi izdaleka, i ćerke moje s kraja zemlje, svakog ko se imenom mojim zove, i koga sam na slavu svoju stvorio“ (Isaija 43:6-7). Bog nas je sve stvorio po svom obličju kako bismo mogli da predstavljamo ili odražavamo njegov karakter i moralnu lepotu.

2) Zato svaki čovek treba da živi na slavu Božiju.

„Zato, bilo da jedete, pijete ili činite nešto drugo, sve činite Bogu na slavu. “ (1. Korinćanima 10:31). Način na koji živimo na slavu Božiju jeste tako što ga volimo (Matej 22:37), verujemo mu (Rimljanima 4:20), zahvalni smo mu (Psalam 50:23), pokoravamo mu se (Matej 5:16) i vrednujemo ga više od svega (Filipljanima 3:8; Matej 10:37). Kada tako činimo, odražavamo Božju slavu.

3) Ipak, svi smo sagrešili i lišeni smo Božije slave.

„Jer, svi su sagrešili i lišeni su Božije slave“ (Rimljanima 3:23). „Jer, iako su upoznali Boga, nisu mu kao Bogu iskazali čast i zahvalnost. . . pa su zamenili slavu besmrtnoga Boga obličjem i slikom“ (Rimljanima 1:21-23). Niko od nas nije voleo Boga, niti mu je verovao, niti mu je zahvaljivao, niti mu je bio poslušan, niti ga je cenio onako kako bi trebalo.

4) Zato svi zaslužujemo večnu kaznu.

„Jer je plata za greh (večna) smrt, a dar Božiji je večni život u našem Gospodu Hristu Isusu.“ (Rimljanima 6:23). Oni koji nisu bili poslušni Gospodu Isusu „će biti kažnjeni večnom propašću, udaljeni od lica Gospodnjeg i od njegove veličanstvene sile“ (2. Solunjanima 1:9). „Stoga će oni otići u večnu kaznu, a pravednici u život večni“ (Matej 25:46).

5) Ipak, u svojoj velikoj milosti, Bog je poslao svog jedinorodnog Sina Isusa Hrista na svet da bi osigurao grešnicima put večnog života.

„Jer Bog je tako zavoleo svet, da je svog jedinorođenog Sina dao, da ko god poveruje u njega, ne propadne, nego da ima večni život“ (Jovan 3:16). „Međutim, Hristos nas je otkupio od kletve Zakona, uzevši na sebe kletvu radi nas “ (Galatima 3:13). „Jer je Hristos jednom za svagda pretrpeo za grešnike, pravednik za nepravednike, da nas dovede k Bogu “ (1. Petrova 3:18).

6) Zato je večni život besplatan dar svima koji će se pouzdaju u Hrista kao svog Gospoda i Spasitelja i kao najveće blago u svom životu.

„Veruj u Gospoda Isusa Hrista, pa ćeš biti spasen“ (Dela apostolska 16:31). „Jer, ako ispovediš da je Isus Gospod i veruješ u svome srcu da ga je Bog podigao iz mrtvih, bićeš spasen.“ (Rimljanima 10:9). „Milošću ste spaseni posredstvom vere! To ne dolazi od vašeg truda – Božiji je dar. Ne stiče se delima, da se niko ne bi hvalio. “ (Efescima 2:8–9). „Zato ne živim više ja, nego Hristos živi u meni. A život koji sad živim u telu, živim verom u Sina Božijega, koji me je zavoleo i dao svoj život za mene.“ (Galatima 2:20). „Šta više, ja sve smatram gubitkom radi spoznanja moga Gospoda Hrista Isusa, koje sve nadilazi. Zbog njega sam sve izgubio i sve smatram za smeće, da bih Hrista dobio “ (Filipljanima 3:8).

Ova dnevna pobožnost je odlomak iz „Sažetka jevanđelja koje će vam pomoći da uživate u njemu i podelite ga.“