Dnevno čitanje

Moćni koren praktične ljubavi

Ljubav je, dakle, dokaz da smo ponovo rođeni − da smo hrišćani i da smo spaseni.

Biblija ponekad našu svetost i ljubav prema ljudima navodi kao uslov našeg konačnog spasenja. Drugim rečima, ako nismo sveti i puni ljubavi, na sudnji dan nećemo biti spaseni  (na primer, Jevrejima 12:14; Galatima 5:21; 1. Korinćanima 6:10). To ne znači da se s Bogom izmirujemo putem dela ljubavi. Ne, Biblija je tu na mnogo mesta potpuno jasna, kao što i stihovi Efescima 2:8-9 tvrde: „Jer ste posredstvom vere blagodaću spaseni, i to nije od vas, – Božiji je dar; ne od dela, da se niko ne pohvali“. Ne, kad Biblija kaže da smo spaseni verom, ali da moramo voleti ljude da bismo i konačno bili spaseni, to znači da vera u Božja obećanja mora da bude toliko stvarna, da ljubav koja iz nje proističe dokazuje njeno postojanje.

Ljubav prema drugima je, dakle, uslov buduće blagodati tako što potvrđuje da je njen preduslov istinski, a to je sama vera. Možemo reći da je ljubav prema drugima sekundarni uslov, koji potvrđuje primarni i glavni uslov, a to je vera. Samo vera nas može sjediniti sa Hristom i primiti njegovu silu.

Vera doživljava Božju slavu u obećanjima buduće blagodati i prihvata sve što nam ta obećanja otkrivaju o tome ko je Bog za nas u Isusu. Taj duhovni uvid u Božju slavu i naše radovanje u njoj jesu samopotvrđujući dokaz da nas je Bog pozvao da se uzdamo u njegovu blagodat. Taj dokaz nam daje slobodu da računamo na Božja obećanja, a to nam, opet, daje snagu da volimo. Sve to, zauzvrat, potvrđuje da je naša vera istinska.

Svetu je očajnički potrebna vera koja sadrži obe stvari: zapanjujući uvid u nepokolebljivu božansku Istinu i krajnje praktičnu, neprekidnu snagu za oslobađajuću promenu u životu. To i ja želim. Zbog toga sam hrišćanin.

Postoji veliki Bog milosti koji uveličava sopstvenu neograničenu lepotu i nezavisnost tako što ispunjava obećanja bespomoćnima koji se uzdaju u njega. A postoji i sila koja proističe iz vrednovanja tog Boga i ne zaobilazi nijednu sferu života. Ona nam daje snagu da volimo na najpraktičnije moguće načine.