Dnevno čitanje

Najbolji odlomak svih vremena

„Njega [Isusa] je Bog postavio da svojom krvlju bude žrtva pomirnica koja se prihvata verom. Time je Bog hteo da pokaže svoju pravednost. Jer, on u svojoj strpljivosti nije kažnjavao ranije učinjene grehe da bi u sadašnje vreme pokazao svoju pravednost – da sam bude pravedan i da opravda onoga ko veruje u Isusa.“ (Rimljanima 3:25-26)

Stihovi iz Rimljanima 3:25-26 mogli bi biti najvažniji stihovi u Bibliji.

Bog je potpuno pravedan! I on opravdava bezbožnike! Stvarno? Pravedan sudija oslobađa krivoga!

Ne ili-ili! Oboje! Oslobađa krivoga, ali pri tom sam nije kriv. Ovo su najvažnije vesti na svetu!

„Bog je radi nas učinio [Hrista] grehom da u njemu budemo Božija pravednost“ (2. Korinćanima 5:21). On uzima naš greh. Mi uzimamo njegovu pravednost.

„Poslavši svoga Sina u obličju grešnog tela, kao žrtvu za greh. Tako je osudio greh u telu“ (Rimljanima 8:3). U čijem telu? Hristovom. Čiji je greh osudio u tom telu? Naš greh. Šta to znači za nas? To znači da za nas nema osude.

„On [Hristos] je u svom telu poneo naše grehe na drvo“ (1. Petrova 2:24).  

„Jer, Hristos je jednom zauvek umro za grehe – pravedan za nepravedne – da vas dovede Bogu“ (1. Petrova 3:18).

„Jer, ako smo ovako s njim sjedinjeni u njegovoj smrti, bićemo sjedinjeni i u njegovom vaskrsenju“ (Rimljanima 6:5).

Ako je najstrašnija vest na svetu ta da smo pali pod osudu našeg Stvoritelja i da je on vezan svojim pravednim karakterom da sačuva vrednost svoje slave izlivanjem svog gneva na naš greh . . .

 . . . Onda je najbolja vest na celom svetu (evanđelje) ta da je Bog odredio i doneo put spasenja koji takođe veliča vrednost njegove slave, čast njegovog Sina i večno spasenje njegovih izabranih. Isus Hristos je došao na svet da spase grešnike.

Ako ste propustili: