Dnevno čitanje

Obznani Satani njegov poraz

Što stvarnije i što aktivnije deluje Satana, to dragocenija postaje Hristova pobeda onima koji se pouzdaju u njega.

Novi zavet nas uči da je Satana bio odlučno poražen kada je Hristos umro i vaskrsao. Satani je dato mu je određeno vreme s ograničenom slobodom, ali je njegova moć nad Božijim narodom uništena, a njegovo uništenje je sigurno.

  • „Sin Božiji je došao zbog ovoga: da uništi dela đavolska.“ (1. Jovanova 3:8)
  • „I on [Hristos] je uzeo udela u krvi i mesu, da smrću uništi onoga koji ima vlast nad smrću, to jest đavola.“ (Jevrejima 2:14, SSP)
  • „[Bog] je razoružao glavarstva i vlasti i javno ih izložio, vodeći ih u zarobljeničkoj povorci.“ (Kološanima 2:15)

Drugim rečima, odlučujući udarac Satani je zadat na Golgoti. I jednog dana, kada se vreme Satanine ograničene slobode završi, Otkrivenje 20:10 kaže da će: „đavo… [biti] bačen u ognjeno i sumporno jezero… Tamo će biti mučeni danju i noću od sad i doveka.“

Šta to znači za nas koji sledimo Isusa Hrista?

  • „Sad, dakle, nema nikakve osude za one koji su u Hristu.“ (Rimljanima 8:1)
  • „Ko će okriviti Božije izabranike? Bog ih opravdava!” (Rimljanima 8:33)
  • „Nas ni smrt, ni život, ni anđeli, ni glavarstva, ni sadašnjost, ni budućnost, niti ikakve sile, ni visina, ni dubina, niti išta od onoga što je stvoreno, ne mogu rastaviti od Božije ljubavi koju imamo posredstvom Hrista Isusa, našeg Gospoda.“ (Rimljanima 8:38–39)
  • „Moćniji je onaj koji je u vama, nego onaj koji je u svetu.“ (1. Jovanova 4:4)
  • „Ali oni [sveti] su ga pobedili Jagnjetovom krvlju i i rečju svoga svedočanstva. (Otkrivenje 12:11)

Stoga: „Suprotstavite se đavolu, pa će pobeći od vas!“ On je poražen, a nama je data pobeda. Naš zadatak sada je da živimo u toj pobedi i da obznanimo Satani njegov poraz.

Ova dnevna pobožnost je odlomak iz „Suprotstavite se đavolu!“