Dnevno čitanje

Pet načina na koje nam stradanja pomažu

Lutao sam pre stradanja svoga, a sada se držim tvoje reči. (Psalam 119:67)

Ovaj stih pokazuje da Bog šalje stradanja da bi nam pomogao da naučimo njegovu reč. Kako to funkcioniše? Kako nam nevolje pomažu da naučimo Božju reč i da joj budemo poslušni?

Bezbroj je odgovora, kao što je nebrojeno mnogo iskustava sa ovom velikom milošću. Ali evo pet načina:

  1. Stradanje nas oslobođa nepromišljenosti i čini nas ozbiljnijim, tako da naš način razmišljanja postaje usklađeniji sa ozbiljnošću Božje reči. I obratite pažnju na ovo: u Božjoj knjizi nema ni jedine nepromišljene stranice.
  2. Stradanje nam iznenada oduzima svetovne životne oslonce i primorava nas da se više oslanjamo na Boga, što nas više usklađuje sa ciljem Božije Reči. Jer je cilj Reči da naša nada bude u Bogu i da se pouzdamo u njega. „A sve što je unapred napisano, napisano je nama za pouku, da bismo putem strpljivosti i putem utehe koje daje Pismo, imali nadu.“ (Rimljanima 15:4).
  3. Stradanje nas nagoni da tražimo pomoć po Svetom pismu sa većim očajem, a ne da ga tretiramo kao nešto što je od sporedne važnosti za naš život. „Tražićete me i pronaći ćete me jer ćete me tražiti svim svojim srcem!“ (Jeremija 29:13).
  4. Nevolje nam omogućavaju da se i mi pridružimo Hristu u stradanju, da bismo imali bliže zajedništvo sa njim i bili spremniji da vidimo svet njegovim očima. Velika čežnja Pavlovog srca bila je „da bih upoznao njega i silu njegovoga uskrsenja, i sudelovao u njegovim patnjama, nalikujući njemu u njegovoj smrti“ (Filipljanima 3:10).
  5. Stradanje umrtvljuje prevarne i ometajuće telesne želje, dovodeći nas u duhovno zdravije stanje i čineći nas prijemčivim za duhovnu reč Božiju. „Pošto je, dakle, Hristos propatio telom, i vi se naoružajte istom mišlju. Naime, ko je propatio telom prestao je da greši“  (1. Petrova 4:1). Patnja ima jak uticaj na ubijanje greha. I što smo čistiji u srcu, to jasnije vidimo Boga (Matej 5:8).

Neka nam Duh Sveti podari blagodat da ne zamerimo Božijem vaspitanju kroz stradanje.

Ova dnevna pobožnost je odlomak iz „Božje bolne egzegetske pomoći.“

Ako ste propustili: