Predavanja

Hrišćanski brak – zajedno za Božiju slavu

Tim Sevidž

Porodični odmor 2018.

1. Šta Bog dobija od braka?

Postanje 2:18-25

2. Kako zajedno proslavljamo Boga?

Postanje 1:26-27, 2:18; Filipljanima 2:5-8

3. Dvoje postaje jedno

Postanje 2:24; Matej 19:5-6; Efescima 5:29-32

4. Duh žene

Efescima 5:22-24

5. Muževljeva ljubav

Efescima 5:25-33

6. Spojena tela

Priče Solomonove 5:15-20; Pesma nad pesmama

7. Praktični deo

Pitanja i odgovori

8. Božanski resursi za brak

Efescima 3:14-21