Dnevno čitanje

Šest dobrobiti u Isusu Hristu

Biti u Hristu Isusu je čudesna stvarnost. Biti ujedinjen sa Hristom, vezan za Hrista – oduzima dah.  

 Ako ste „u Hristu” evo šta to znači:

1. U Isusu Hristu darovana vam je milost pre nego što je svet stvoren. (2. Timoteju 1:9) „Ta milost nam je data u Hristu Isusu pre postanka sveta.”

2. U Isusu Hristu Bog vas je izabrao pre stvaranja sveta. (Efescima 1:4) „U njemu (Isusu Hristu) nas je  (Bog) izabrao pre postanka sveta.”

3. U Isusu Hristu Bog vas voli ljubavlju od koje vas ništa ne može rastaviti. (Rimljanima 8:38-39) „Ubeđen sam, naime, da nas ni smrt ni život, ni anđeli ni poglavarstva, ni sadašnjost ni budućnost, ni visine ni dubine, ni bilo šta drugo što je stvoreno, ne mogu rastaviti od Božije ljubavi, koja je u Hristu Isusu, našem Gospodu.”

4. U  Isusu Hristu ste otkupljeni i oprošteni su vam svi gresi. (Efescima 1:7) „U njemu (Hristu) imamo otkupljenje njegovom krvlju, oproštenje prestupa.”

5. U Isusu Hristu opravdani ste pred Bogom i Božija pravednost u Hristu se uračunava vama. (2. Korinćanima 5,21) „Njega, koji nije učinio greh, Bog je radi nas učinio grehom, da u njemu (Hristu) budemo Božija pravednost.”

6. U Isusu Hristu ste postali novo stvorenje i Božiji sin. (2. Korinćanima 5:17) „Ako je, dakle, neko u Hristu, novo je stvorenje; staro je prošlo, evo, novo je nastalo.”

„Kroz veru u Isusa Hrista, svi ste Božiji sinovi.” (Galaćanima 3:26)

 Molim se da vam nikad ne dosadi da istražujete i da se radujete toj neiscrpnoj privilegiji da ste „u Isusu Hristu.”