Dnevno čitanje

Smiluj mi se, o Bože

Smiluj mi se, Bože, prema ljubavi svojoj, prema velikoj samilosti svojoj izbriši moje prestupe. (Psalam 51:1)

„Smiluj mi se”,  „prema ljubavi svojoj” i  „prema velikoj samilosti svojoj”. Evo šta je Bog obećao u Izlasku 34:6-7.

„Onda prođe ispred Mojsija govoreći: „GOSPOD, GOSPOD, sažajiv i milostiv Bog, spor da se rzgnevi, prepun ljubavi i istine, koji pokazuje lubav hiljadama, oprašta opakost, pobunu i greh, ali krivca ne ostavlja nekažnjenog.” 

David je znao da ima krivih kojima neće biti oprošteno, a i da ima krivih, koji se zbog nekog misterioznog dela otkupljenja, neće smatrati krivima i kojima će biti oprošteno. Kroz 51. psalam on na neki način dohvata tu misteriju milosti: „po velikoj samilosti svojoj izbriši moje prestupe.”

Mi znamo više o misteriji otkupljenja nego što je znao David, jer znamo Hrista. Isto kao i David,  i mi se dohvatamo milosti. Presudno je upravo to što on čini: bespomoćan je i predaje se Božijoj milosti i ljubavi.

Danas se i mi, jer smo bespomoćni, predajemo Hristu, čija krv nam donosi svu milost koja nam je potrebna.

Ako ste propustili: