Dnevno čitanje

Strah da ćemo odlutati

Razmotrimo dve važne istine koje vidimo u Psalmu 31:19.

1. Gospodnja dobrota

Postoji i posebna Božja dobrota. Tačnije, ne postoji samo opšta Božja dobrota koju pokazuje svim ljudima kad sunce grane zlima i dobrima (Matej 5:45), već i posebna dobrota, kao što kaže psalam, „za one koji ga se boje“.

Ta dobrota je obilna preko svake mere. Ona je bezgranična. Traje doveka. Sveobuhvatna je. Za one koji ga se plaše postoji samo dobrota. Sve im izlazi na dobro (Rimljanima 8:28). Imaju korist čak i od svojih muka, kao što piše u Poslanici Rimljanima 5:3-5.

Ali oni koji ga se ne boje imaju samo privremenu dobrotu. Rimljanima 2:4-5 opisuje to ovako: „Ili ne mariš za bogatstvo njegove dobrote, podnošenja i strpljivosti, i ne znaš da te Božija dobrota vodi pokajanju? Ali svojom tvrdoglavošću i nepokajanim srcem sabiraš sebi gnev za dan gneva i otkrivenja pravednog suda Božijeg“. Dobrota. Podnošenje. Strpljivost. Dobrota. Ali sve to kod ovakvih ljudi nije podstaklo strah od Gospoda, već su ostali tvrdoglavi.

To je prva istina: Gospodnja dobrota.

2. Strah od Gospoda

Strah od Gospoda je, u stvari, strah da ćemo se udaljiti od njega. Zato se on pokazuje kao uzdanje u Boga. Zato su u Psalmu 31:19 spomenuta dva uslova − strah od Gospoda i uzdanje u njega. „Kako je mnogo u tebe dobra, koje 1) čuvaš za one koji Te se boje i 2) daješ onima koji se u Te uzdaju!“

Ta dva uslova su naizgled oprečna. Strah kao da nas odbija, a uzdanje nas privlači. Ali kad shvatimo da je taj strah, u stvari, strah od bežanja − od toga da ćemo odlutati od njega − onda vidimo da se međusobno nadopunjuju.

Srca svetih zaista drhte. „Gradite svoje spasenje sa strahom i trepetom“ (Filipljanima 2:12). Ali to je drhtanje koje osećamo u rukama Oca koji je upravo izvukao dete iz opasne okeanske struje. To je drhtanje na strašnu pomisao da nam Otac nije potreban.

Uživajmo, dakle, u Gospodnjoj dobroti. Plašimo se da ćemo odlutati od njega. Bežimo od svakog greha i uzdajmo se u njega. „Kako je mnogo u Tebe dobra, koje čuvaš za one koji Te se boje, i koje daješ onima koji se u Te uzdaju pred sinovima čovečijim“.