Dnevno čitanje

Uključeni u savez

„Daću da Davidu rog moći uzraste, svetiljku ću da postavim za svog pomazanika. U sramotu ja zaviću dušmane njegove, a na njemu njegova će kruna da zablista!“ (Psalam 132:17-18)

Ko će imati koristi od obećanja koje je Bog dao Davidu?

Pogledajte opet Psalam 132:17-18: „Daću da Davidu rog moći uzraste, svetiljku ću da postavim za svog pomazanika. U sramotu ja zaviću dušmane njegove, a na njemu njegova će kruna da zablista!“

Sada povežite to sa Isaijom 55, 1 i 55,3: „O, svi žedni, pristupite vodi, i koji novac nemate, pristupite, kupujte i jedite… Pa ću s vama sklopiti savez večni Davidu obećanih milosti.“

Sa ove strane krsta bih na sledeći način parafrazirao to obećanje: Bog će sklopiti savez sa svakim ko mu dođe kroz Isusa Hrista, njegovog Sina, a žedan je onoga što je Bog za nas u Hristu, i to čini radije nego da se oslanja na to ko smo i šta radimo.

Da li se sećate kako se završava Biblija u Otkrivenju 22:17? „Ko god je žedan neka dođe; ko hoće, neka uzme vodu života zabadava.“ Ovo se ne odnosi samo na Jevreje koji su živeli u Isaijino doba. Odnosi se na svakoga ko dođe Hristu da zadovolji žeđ svoje duše. „Pa ću sa [takvim] sklopiti savez večni.“

Kakav savez? Savez koji je definisan i osiguran pomoću „Davidu obećanih milosti“ od strane Boga. U Isaiji 55:3 piše: „Pa ću s vama sklopiti savez večni Davidu obećanih milosti.“ Smatram da to znači da sam uključen u savez sa Davidom. Ono što David dobije dobiću i ja u Hristu Isusu.

A šta to uključuje?

Meni će iznići rog moći, odnosno velika sila će se boriti za mene i štititi me. Bog će postaviti svetiljku za mene. To jest, svetlost će me okruživati i tama me neće savladati. Biće krune za mene, tj. vladaću sa Sinom Davidovim i sedeti sa njim na prestolu njegovom. „Pobedniku ću dati da sedne sa mnom na moj presto“ (Otkrivenje 3:21).

Zapanjujuće je to što ćemo mi imati koristi od obećanja koja su data Davidu. Bog i želi da budemo zapanjeni. Želi da završimo dnevnu pobožnost zapanjeni silom, autoritetom i sigurnošću s kojima nas Bog voli.

Ova dnevna pobožnost je odlomak iz „Jutarnjih meditacija o 4 dela Biblije.“

Ako ste propustili: