Dnevno čitanje

Više se ne bojimo smrti

Pošto su deca od krvi i mesa, i on je uzeo udela u krvi i mesu, da smrću uništi onoga koji ima vlast nad smrću, to jest đavola, i da oslobodi one koji su, bojeći se smrti, celog života bili u ropstvu. (Jevrejima 2:14-15)

Kako nas to Hrist izbavlja od straha od smrti, i oslobađa da živimo, kao da smo se u ljubavi odrekli svega; kao što kažu reči jedne hrišćanske pesme “ma uzeli nam sve, dom čast i rođake, nek telo unište, Bog večni ostaje”?

Pošto su deca od krvi i mesa, i on je uzeo udela…

Reč “deca” uzeta je iz prethodnog, 13. stiha, i odnosi se na duhovno potomstvo Hrista, Mesije i ta deca su takođe i “deca Božija.” Drugim rečima, poslavši Hrista, Bog je posebno imao na umu spasenje njegove “dece”. Pošto su deca od krvi i mesa…

i on je uzeo udela u krvi i mesu…

Božiji Sin, koji je pre utelovljenja postojao kao večna Reč, (Jovan 1:1) obukao se u krv i meso i odenuo svoju božanskost u ljudski oblik. Postao je sasvim čovek, a ostao i sasvim Bog.

da smrću…

Hrist je postao čovek upravo zato da bi mogao da umre. Kao Bog, koji je postojao pre utelovljenja, on nije mogao da umre za grešnike, ali pošto se ujedinio sa mesom i krvlju, mogao je da umre. Cilj mu je i bio da umre. Zbog toga je morao da se rodi kao smrtni čovek.

da smrću uništi onoga koji ima vlast nad smrću, to jest đavola…

Svojom smrću, Hrist je onesposobio đavola. Kako? Pokrivši sav naš greh. (Jevrejima10:12). To znači da Satana nema zakonsku osnovu da nas optuži pred Bogom. Ko će podići optužbu protiv Božijih izabranika? Zar Bog koji opravdava? (Rimljanima 8:33). Na osnovu čega nas Bog opravdava? Na osnovu Isusove krvi. (Jevrejima 9:14; Rimljanima 5:9).

Satanino glavno oružje protiv nas je strah od smrti. Kada mu ga Isusova smrt oduzme, onda  mu je iz ruku oteto najjače oružje i on postaje bespomoćan.

i da oslobodi one koji su, bojeći se smrti, celog života bili u ropstvu

Znači, oslobođeni smo straha od smrti. Bog nas je opravdao. Pred nama je samo buduća milost i tu odredbu Satana ne može da ukine. Bog već sada utiče na naš život, daje nam sigurnost i hoće da srećan kraj ukine ropstvo greha i naš strah od smrti.

Ovaj tekst za ličnu pobožnost preuzet je iz knjige Future Grace (Buduća milost, prim. prev.), str. 354–356

Ako ste propustili: