Kako krst oblikuje muževu ljubav

Drugi članci:

Tim Sevidž

30. june 2016.

Muž je jedan od Božijih najvećih izuma, opremljen da svetli jarkim svetlom u Božijem svetu. On je pozvan da osvetljava njegovu okolinu. Kako? Na način da u svom braku prikazuje sjaj Božije slave.
Nekolicina muževa razumeju potpunu prirodu svog poziva, umesto zamišljanja sebe spojenim sa svojim ženama samo radi užitka romantičnog uzbuđenja, uobičajenih interesa, i podizanja dece. Ovo je istinito do određene mere, ali brak jeste mnogo više od obostranog zadovoljenja. U Bibliji, muževi i žene se sjedinjuju radi svrhe koja je daleko iznad njih samih: širenje Božije slave u mračnom svetu.
Muž ima poseban poziv da rasplamsava sjaj te slave.

Najuzvišenija zapovest
U tom cilju, apostol Pavle izdaje značajan nalog: „Muževi, volite svoje žene kao što je i Hristos zavoleo Crkvu i samoga sebe predao za nju“ (Efescima 5:25). Muževi treba da ukazuju svojim ženama istu vrstu ljubavi koju Hrist ukazuje članovima njegove porodice, crkvi. Ne postoji uzvišenija zapovest.

Ko može da izmeri Hristovu samopožrtvovanu ljubav? Ona se proteže kroz večnost, nastaje u savršenstvu nebesa i spušta se na izopačenosti Golgote. Nije čudno što se Pavle moli za silu da shvati njenu širinu i dužinu, visinu i dubinu (Efescima 3:18). Muževi se jedinstveno postavljeni da poznaju, i da omoguće svojim ženama da spoznaju ovu neuporedivu ljubav.

Podobna posuda, ogroman rezervoar
Međutim, kako je moguće pružiti tako veliku ljubav? Ovo ne može svaki muž, već muževima koji su hrišćani Bog daje poseban dar. Očišćeni od greha kroz Isusovu krv, oni su učinjeni podobnim posudama gde Hrist može da prebiva. Kada Hrist prebiva u muževima, on ih menja prema svom obličju, od jedne faze slave do naredne (2. Korinćanima 3:18), usađujući njegovu ljubav u njihova srca (Efescima 3:17). Kroz unutrašnje delo Duha, hrišćanski muževi mogu da crpe iz ogromnog rezervoara Hristove ljubavi i pružaju tu ljubav svojim ženama.

Progresija u tri faze
Dakle kako izgleda ovakva ljubav? Moramo da tražimo primer od samog Isusa, čija se ljubav otkriva kroz tri faze.

1. Ljubav koja gleda duboko
Na prvom mestu, ljubav Hristova gleda duboko. On nas ispituje rendgenskim zracima, prodirući dalje od naše spoljašnjosti, do naših srca. Tamo identifikuje naš najveći problem: u grešnom zanemarivanju Bogu, mi smo odvojeni od našeg Tvorca.
Na sličan način, muž u kome prebiva Hrist može da „pohađa školu“ o svojoj ženi, tražeći u molitvi da mu Gospod otkrije šta je karakteriše na najdubljem nivou, kakva joj je narav, šta je čini srećnom, šta joj donosi žalost, i iznad svega, šta predstavlja njenu najveću potrebu. Ovo je Hristova ljubav u mužu: ljubav koja gleda duboko.

2. Ljubav koja brzo deluje
Na drugom mestu, ljubav Hristova brzo deluje. On ne samo da ispituje naša srca i identifikuje naše potrebe; on se odmah bavi njima. Ne smatrajući jednakost sa Bogom plenom, Isus radi upravo suprotno: daje sebe. U samopožrtvovanoj ljubavi, služi nama do tačke naše najveće potreba (Filipljanima 2:6-7).
Na sličan način, muž u kome prebiva Hrist smatra potreba njegove žene važnijima od svojih. „Pobrinuću se za njene brige pre nego što se pobrinem za svoje.“ „Ostaviću svoje interese po strani kako bi se postarao za njene.“ Ovo je Hristova ljubav u mužu: ljubav koja brzo deluje.

3. Ljubav koja se daje u potpunosti
Na trećam mestu, ljubav Hristova daje se u potpunosti. On identifikuje i bavi se našom najvećom potrebom, međutim ne zaustavlja se ovde: „Po ovome znamo šta je ljubav: on je za nas položio svoj život“ (1. Jovanova 3:16). Kako bi podmirio našu najveću potrebu, da nas iskupi od greha, Kralj neba daje svoje udove i srce da budu pribijeni na gredama prezrenog krsta. On daje sebe u potpunosti.
Za muža, jedna je stvar videti šta je ženi potrebno; druga stvar je uraditi nešto povodom toga; a skroz druga uraditi šta god je potrebno da podmiri njene potrebe, čak do tačke davanja svog života. Ovo je Hristova ljubav u mužu: ljubav koja se daje u potpunosti.
Sažeto rečeno, hrišćanski muž stavlja na stranu svoj život kako bi se brinuo za život svoje žene. Prema njenom životu se ophodi kao da je njegov. Čini da njen život – njene potrebe, njeni interesi, njena žalost, njena radost – budu njegova primarna briga.

Slediti primer ljubavi na krstu
Dakle, jedan deo instrukcije koju Pavle daje muževima – “Muževi volite svoje žene kao što je i Hristos zavoleo Crkvu” (Efescima 5:25) – teško može biti radikalniji. Oponašati ljubav krsta, učiniti život vaše žene vašim životom – gledati duboko, delovati brzo i dati se u potpunosti – predstavlja ljubav daleko nedostižnu za većinu muževa.
Međutim, za Pavla je ova ljubav još radikalnija. Ono što je podstaklo Hristovu ljubav prema nama, iako neobično, nije naš urođena privlačnost već prirodne mane. Naš prljavi teret, naša ružna prošlost, naša razdražujuća nedoslednost, naša sebičnost i greh se pokrenule Hrista da dâ svoj život za nas.

Muž koji je ispunjen Hristovom ljubavlju će ulagati u svoju ženu, ne zbog njenih dopadljivih osobina već zbog njenih zamornih navika. On će njene ružne terete preuzeti na sebe. Kao što je K.S. Luis rekao u knjizi „Četiri ljubavi“: „teško da je ovo muž koji bi smo svi želeli da budemo; već je onaj čiji je brak najsličniji raspeću; čija žena dobija najviše a daje najmanje, najmanje ga zaslužuje, i u svojoj prirodi je najmanje dopaljiva.“ Hrišćanski muž nosi na svojim leđima stvari koje opterećuju njegovu nevestu – njene nesigurnosti, njeno promenljivo raspoloženje, njenu temperamentnost, njenu krivicu koja je muči, njene stalne strahove, njen greh. On žrtvuje sebe da nosi nju.

Dva velika motiva
Šta bi motivisalo muža da se daje u potpunosti? Dve izvanredne stvarnosti.

1. Božija slava
Na prvom mestu, postoji sigurnost da će izraz bračne ljubavi doneti slavu Bogu. Šta može više da podstakne prezasićen svet nego da vidi muškarca koji ukazuje čast svojoj ženi tako što daje sebe radi njenog dobra? Deca rođena u takvom braku, komšije koji žive do njih, kolege koji gledaju takvu ljubav – svi će biti dotaknuti, a možda promenjeni, kroz izraz onoga za čim naše društvo koje je opsednuto sobom čezne: samopožrtvovanom ljubavlju. Kratak pogled na muža koji ovo pruža svojoj ženi će proslaviti izvor te ljubavi, samog Boga.

2. Njena lepota
Na drugom mestu, muž koji voli svoju ženu kao da je njen život njegov, ne čini sebi štetu. Takva ljubav nosi izvrsno obećanje. Kao što Hristova ljubav menja crkvu, tako Hristova ljubav u mužu menja ženu. Ona je uzdiže na mesto više od uobičajenog, čisti je od prošlih mrlja, pročišćava svaku boru, i čini je da bude bez mane (Efescima 5:26-27). Muž brzo otkriva, da ono što njegovu ženu čini boljom, nisu ispravke ili kritike, već samopožrtvovana ljubav. Kao što to Luis sažima: „On je ne traži, već je čini dopadljivom.“ Dakle, za razliku od opterećujuće dužnosti, samopožrtvovana ljubav donosi korist mužu: „Ko voli svoju ženu, samoga sebe voli“ (Efescima 5:28).  

Ljubav Hristova je snažan činilac promene, posebno u našim brakovima. Ona menja bračne zajednice iz slave u slavu. Muž, koji zavisi od Boga, je glavni odgovorni za ispunjenje braka Hristovom ljubavlju. Kako je pobožni muž izvanredna stvar – kanal ljubavi sa krsta, ne samo svojoj ženi, već zajedno kroz njihov brak, celome svetu.

Kopirajt © The Gospel Coalition

Podelite članak: